Trang chủ

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hành động Thực hiện Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh"
Ngày đăng 12/04/2016 | 03:22 | Lượt xem: 1814

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV và Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII. Quán triệt chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Chủ đề năm 2016 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”, Ủy ban nhân dân phường xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2016 của thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt, triển khai và cụ thể hoá những nội dung tại Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố về Chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh"; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn phường.

Góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Nghị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 của phường.

Tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động, các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị và nhân dân trên địa bàn phường trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát huy toàn diện, đồng bộ tiềm năng, lợi thế của quận để thu hút đầu tư, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo thêm nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Kế hoạch hành động phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung của Ủy ban nhân dân, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ và có hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và tăng cường sự giám sát của nhân dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công Chủ đề năm 2016.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, các bộ phận chuyên môn gắn với kiểm tra, đánh giá theo định kỳ việc triển khai thực hiện. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung thực hiện Chủ đề năm tới các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất

 Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016,  Nghị quyết số 27-NQ/QU ngày 28/12/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ về việc phát huy các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho Quận Ngô Quyền đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thuế, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định. Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; cải tiến cách thức tiến hành, bảo đảm hiệu quả thu cao, phù hợp với từng loại đối tượng nộp ngân sách. Thường xuyên đánh giá tình hình kê khai và nộp thuế của các đối tượng nộp thuế, kiểm soát thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh số, chi phí và thu nhập chịu thuế. Triển khai kế hoạch thu nợ và cưỡng chế, chống nợ đọng thuế.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại. Tăng cường, phát huy hiệu quả của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ trên địa bàn. Rà soát, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các khoản chi phí sản xuất của các doanh nghiệp nhằm chống chuyển giá, tăng thu ngân sách, tạo sự công bằng trong sản xuất kinh doanh. Rà soát, đề xuất và kiến nghị điều chỉnh các loại phí, lệ phí theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính;

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao theo Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố. Việc xã hội hoá phải đảm bảo tính tự nguyện, công khai minh bạch và đạt hiệu quả cao.

Tập trung cao trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức đấu giá các khu đất xen kẹt đã đủ điều kiện; tiếp tục rà soát, lập dự án đấu giá đất mới, đất xen kẹt; đẩy nhanh tiến độ và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ thanh lý nhà thuộc Công ty TNHH một thành viên quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng, nhất là trường hợp có thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. Rà soát lại toàn bộ các dự án đấu giá đất, dự án kinh doanh nhà còn nợ tiền sử dụng đất để đôn đốc thu nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách. Thực hiện ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất các dự án có thu tiền sử dụng đất kịp thời, đúng quy định.

2. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với các quy định của pháp luật

Chủ động thực hiện và điều hành dự toán ngân sách được giao có hiệu quả; bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, ưu tiên cho chi lương, phụ cấp, trợ cấp, công tác an sinh xã hội… và khả năng cân đối ngân sách. Chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu ngân sách nhà nước. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi theo dự toán được giao, triển khai các giải pháp triệt để để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước như: tiền điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí, xăng dầu, chi phí khánh tiết, hội nghị, hội thảo, … từ ngân sách nhà nước.

Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công và các quy định về quản lý đầu tư; xử lý triệt để nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/12/2012, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2012 và Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tập trung tháo gỡ khó khăn, tích cực kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định các nguồn vốn thanh toán cho các công trình, nhất là các nguồn từ ngân sách nhà nước.

Thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu.

Thực hiện kiểm soát chi qua kho bạc một cách chặt chẽ, kiểm soát theo dự toán được duyệt, đảm bảo theo chế độ và tiêu chuẩn định mức, kiên quyết từ chối các khoản chi không đúng chế độ, không có trong dự toán.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác thu, chi tài chính, xử lý nghiêm những trường hợp, đối tượng vi phạm

Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Kịp thời phát hiện, tăng cường trách nhiệm cá nhân, xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thu, nộp ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh việc xử lý, thu hồi để giảm nợ đọng thuế; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; định kỳ công khai số thuế nợ đọng của từng phường, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm các kết luận của cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước, khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong lĩnh vực thuế đã được cơ quan Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị, truy thu đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Tập trung kiểm tra các loại hồ sơ khai thuế ngay tại cơ quan thuế nhằm kiểm soát việc kê khai của người nộp thuế, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, chống thất thu thuế. Tăng cường thanh tra thuế trên cơ sở thu thập và phân tích đầy đủ, chính xác thông tin, đánh giá mức độ tuân thủ và xác định rủi ro, phân loại doanh nghiệp. Tăng cường kiểm soát, quản lý, sử dụng hóa đơn trên địa bàn.

4. Tích cực tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế, thúc đẩy, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để tăng thu ngân sách nhà nước

Tăng cường nắm tình hình và kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giao lưu, kết nối với nhau và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh. Tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, thông thoáng cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong xã hội tham gia khởi sự doanh nghiệp, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động theo đúng pháp luật.

Tập hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đầu tư, sản xuất - kinh doanh không còn phù hợp hoặc đang hạn chế hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể; trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai... và yêu cầu quản lý nhà nước, lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Khuyến khích các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể của các tổ chức tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính để vừa cải thiện môi trường đầu tư, vừa góp phần tăng thu ngân sách

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Nghị quyết số 27-NQ/QU ngày 28/12/2012 của Ban Thường vụ Quận uỷ về việc phát huy các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu ngân sách cho Quận Ngô Quyền đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý ngân sách nhà nước. Bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức quản lý ngân sách nhà nước, đúng người đúng việc. Thực hiện tiêu chuẩn hoá và chuyên môn hoá đội ngũ cán bộ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý ngân sách nhà nước, tăng cường đào tạo và đào tạo lại kiến thức quản lý ngân sách nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước.

Công bố và niêm yết công khai các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật, các định hướng, chính sách của Nhà nước và thành phố.

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính, thời gian giải quyết trên mạng internet và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 04/02/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế" và Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân thành phố được phê duyệt tại Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 09/11/2015. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Tài chính - Kế toán:

Giao công chức Tài chính - Kế toán phường chủ trì, phối hợp với Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân tham mưu triển khai thực hiện, giám sát và đôn đốc các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình hành động; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện chủ đề năm 2016 báo cáo UBND phường, UBND quận và cơ quan cấp trên theo quy định.

Tham mưu các biện pháp thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hải Phòng năm 2015-2016.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 và năm 2016.

Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân phường các biện pháp điều hành có hiệu quả dự toán ngân sách năm 2016 đã giao theo đúng quy định của Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày 24/12/2015 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn số 79/HD-STC ngày 18/01/2016 của Sở Tài chính về việc thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và các quy định hiện hành khác. Quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán được duyệt; ưu tiên cho các khoản chi lương, chi bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh; kiên quyết giãn hoãn các khoản chi chưa cần thiết, không đề xuất chi cho các nhiệm vụ mới làm tăng chi ngân sách nhà nước khi chưa có nguồn đảm bảo.

Tham mưu triển khai việc thực hiện các cơ chế, chính sách mới về đầu tư, tài chính, ngân sách.

Tăng cường tập huấn kiến thức quản lý ngân sách nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính, kế toán. Nâng cao tính năng động, sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ và ngăn ngừa các sai phạm của cán bộ trong thu, chi ngân sách nhà nước. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước tại đơn vị.

Tập trung rà soát các dự án đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện và trình duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016 theo quy định của Luật Đầu tư công, quy định của Uỷ ban nhân dân thành phố và các văn bản hướng dẫn, quy định hiện hành khác.

Đẩy mạnh thực hiện giám sát và đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư khác theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP.

2. Đội Thuế:

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 15/10/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng cuối năm 2015 và năm 2016.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật thuế, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế theo quy định.

Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; cải tiến cách thức tiến hành, bảo đảm hiệu quả thu cao, thực hiện thu đúng, thu đủ các khoản thuế vào ngân sách, phù hợp với từng loại đối tượng nộp ngân sách. Thường xuyên đánh giá tình hình kê khai và nộp thuế của các đối tượng nộp thuế, kiểm soát thuế giá trị gia tăng đầu vào, thuế giá trị gia tăng đầu ra, doanh số, chi phí và thu nhập chịu thuế. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Thu nợ và cưỡng chế, chống nợ đọng thuế; tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, chậm thanh toán nợ thuế; thường xuyên báo cáo số thuế nợ đọng về Ủy ban nhân dân phường.

Rà soát, đề xuất và kiến nghị điều chỉnh các loại phí, lệ phí theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính. Rà soát, kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các khoản chi phí sản xuất, giá xuất nhập khẩu hàng hóa, linh kiện, nguyên vật liệu của các doanh nghiệp và các giải pháp khác nhằm chống chuyển giá. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước.

Tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước về thu ngân sách.

Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn; Sắp xếp các hộ kinh doanh sáng tối. Phối hợp với bộ phận Địa chính - Xây dựng phường và triển khai kế hoạch tăng cường thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường.

3. Bộ phận Địa chính - Xây dựng, Tổ Quản lý đô thị:

Kịp thời tham mưu với Uỷ ban nhân dân phường công bố công khai các quy hoạch đã được duyệt, liên tục cập nhật các quy hoạch xây dựng trên cổng thông tin điện tử phường.

Thực hiện có hiệu quả Luật Xây dựng 2014. Tăng cường công tác quản lý đô thị. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các đề án, chuyên đề đã được phê duyệt để tăng thu cho ngân sách, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng.

Thực hiện có hiệu quả Luật đất đai 2013 và các quy định liên quan. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do thành phố ban hành liên quan đến đất đai để báo cáo với thành phố bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trình quận phê duyệt.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống lãng phí, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là trường hợp có thu tiền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách. Nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến đất đai, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp sớm triển khai sản xuất kinh doanh. Kiểm tra rà soát các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc sử dụng đất và kê khai nộp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

Tập trung cao trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đã được phê duyệt; tiếp tục rà soát, lập dự án đấu giá đất mới, đất xen kẹt.

Công khai đầy đủ các thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thực hiện nghiêm túc, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

4. Bộ phận Kinh tế:

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn; nghiên cứu ý kiến của các doanh nghiệp để phản ánh, kiến nghị và tham mưu với quận và thành phố các vấn đề về cơ chế, chính sách kinh tế - xã hội nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạt động, ổn định và đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường, nhất là các dự án sản xuất lớn.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật của các đối tượng kinh doanh trên địa bàn. Tập trung chống hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc, hàng vi phạm về đo lường chất lượng. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách trong lĩnh vực công thương.

5. Bộ phận Tư pháp - Hộ tich:

Thực hiện rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2016. Rà soát và đánh giá tác động của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan không còn phù hợp hoặc đang hạn chế hoạt động của doanh nghiệp; kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, bổ sung hoặc sửa đổi những quy định không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai..., yêu cầu quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

6. Bộ phận Văn hóa - Xã hội:

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung: quan hệ lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn - vệ sinh lao động; chú trọng hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và xã hội hóa trong lĩnh vực lao động. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp, người lao động.

Đẩy mạnh cải cách hành chính và xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xã hội hoá giáo dục tại các cơ sở theo đúng quy định.

Thực hiện và hướng dẫn các phường tuyên truyền, phổ biến về chủ đề năm 2016 của thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa và thông tin trên địa bàn phát triển. Tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực văn hóa và thông tin.

7. Bộ phận Văn phòng - Thống kê:

Tập trung triển khai thực hiện Đề án Xây dựng thí điểm mô hình Chính quyền điện tử tại Quận Ngô Quyền.

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước quận năm 2016.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng lấy doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong ứng xử, phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2029/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Phối hợp với Tài chính - Kế toán đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2016.

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch hành động thực hiện Chủ đề năm 2016 của Ủy ban nhân dân phường, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, người lao động và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện thành công Chủ đề năm 2016 của Ủy ban nhân dân của thành phố.

Giao Tài chính - Kế toán phường chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân phường và cơ quan cấp trên theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động; các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội, tổ chức quần chúng chủ động, tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động thực hiện Chủ đề năm 2016 của thành phố./.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1495
Tổng số truy cập: 7170027