Trang chủ

CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016
Ngày đăng 12/04/2016 | 03:27 | Lượt xem: 1856

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2016 của UBND quận Ngô Quyền về việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016, UBND phường Đằng Giang ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2016 với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

1. Mục đích, yêu cầu

- Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện giai đoạn 2 (2016 - 2020) Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VIII; năm tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, năm đầu tiên triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương; do đó Kế hoạch thực hiện công tác CCHC nhà nước phường năm 2016 phải đảm bảo tính định hướng toàn diện, bản lề cho việc triển khai thực hiện cả giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời cụ thể hoá từng nội dung nhiệm vụ, phân công trách nhiệm thực hiện, thời gian tiến độ và các nguồn lực, điều kiện đảm bảo thực hiện cụ thể, chi tiết gắn với củng cố tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

- UBND phường xác định phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Chính phủ, thành phố và quận; đảm bảo lấy kết quả thực hiện công tác CCHC là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của phường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của phường; góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2016 của thành phố "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách - cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh"; triển khai xây dựng mô hình "Chính quyền điện tử".

- UBND phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác CCHC năm 2016 gồm: tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2016, trong đó tập trung nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; xây dựng, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và thực hiện nhiệm vụ, chức trách; cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá nền hành chính; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị, cán bộ, công chức; bảo đảm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC là cơ sở, động lực quan trọng và cụ thể trong việc thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác an sinh xã hội của phường năm 2016.

2. Các chỉ tiêu thực hiện

            - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.

- Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí ở tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức hoạt động của bộ phận "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp, rõ ràng. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần phòng, chống tiêu cực, phiền hà sách nhiễu của cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan nhà nước.

            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; sử dụng có hiệu quả phần mềm "Chính quyền điện tử", cổng thông tin điện tử của đơn vị.

            - Tự công bố và thực hiện có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2016

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Xây dựng, ban hành và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả Kế hoạch CCHC nhà nước của phường năm 2016.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo việc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quy định của Trung ương, thành phố, quận về công tác CCHC.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện công tác CCHC; đảm bảo chuyển biến thực sự trong nhận thức, ý thức chấp hành và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, khắc phục những hạn chế, yếu kém.

2. Cải cách thể chế

- Chỉ đạo việc xây dựng, ban hành đúng tiến độ thời gian và số lượng văn bản QPPL theo thẩm quyền.

- Thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra theo thẩm quyền; tổ chức rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL của phường đã ban hành để kịp thời bổ sung, sửa đổi, thay thế hoặc huỷ bỏ, bãi bỏ theo quy định đối với những văn bản quy định không còn phù hợp, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đến việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

- Hoàn thiện các văn bản QPPL liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước ở phường khi tổ chức thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của Hội đồng nhân dân phường.

3. Cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa

- Tiếp tục tổ chức việc rà soát, cập nhật và công khai các quy định về TTHC ở các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của phường để đề nghị các cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ hoặc huỷ bỏ các TTHC rườm rà, lạc hậu và tổ chức công bố công khai các quy định về TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của phường theo quy định.

- Chủ động triển khai củng cố, nâng cao chất lượng, cách thức tổ chức hoạt động của bộ phận một cửa trong giải quyết TTHC.

- Tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hiệu quả thực hiện quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa phường; kết hợp với việc tổ chức để cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa ký cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của HĐND, UBND theo luật định.

5.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kỹ năng và khả năng áp dụng văn bản quy phạm pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.

6. Cải cách tài chính công

- Chủ động trong việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về khoán kinh phí hoạt động quản lý hành chính gắn với việc thực hiện chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá.

- Tích cực chủ động triển khai có hiệu quả chính sách thuế, thu nhập tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

7. Hiện đại hoá nền hành chính

- Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng mô hình "Chính quyền điện tử".

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của phường.

- Tiếp tục quan tâm việc đầu tư kinh phí nâng cấp trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND phường bảo đảm yêu cầu hiện đại, văn minh và thực hiện cung ứng dịch vụ công trực tuyến qua mạng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND phường

- Tham mưu cho UBND phường ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2016.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với UBND phường, UBND quận.

- Đề xuất việc điều chỉnh các quy trình ISO ứng dụng tại phường theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện kế hoạch áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Đẩy mạnh tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ.

2. Bộ phận Văn hoá thông tin

- Tham mưu cho UBND phường ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2016 và tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

3. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

- Tham mưu nội dung cải cách thể chế, quản lý việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của phường đã ban hành và tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện những văn bản ban hành không phù hợp với pháp luật và thực tiễn để kịp thời kiến nghị bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính và xử lý các vướng mắc, kiến nghị về quy định hành chính.

- Chịu trách nhiệm hoàn thiện bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường.

- Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành, công bố và thực thi thủ tục hành chính.

4. Bộ phận Tài chính - Kế toán

- Phối hợp rà soát lại các loại phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp trong nhân dân để kiến nghị bãi bỏ những khoản thu không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách tài chính công.

- Tổ chức thực hiện việc đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục cấp và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước.

- Lập dự toán kinh phí thực hiện cải cách hành chính nhà nước.

Trên đây là kế hoạch thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của UBND phường Đằng Giang. Yêu cầu cán bộ, công chức phường xác định rõ mục tiêu, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm của mình về việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2016.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cảm thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung nhiệm vụ cụ thể, các bộ phận chủ động báo cáo UBND phường xem xét, quyết định, điều chỉnh, bổ sung./.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1609
Tổng số truy cập: 7169932