Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Ngày đăng 18/06/2019 | 04:07 | Lượt xem: 172
Cho phép c ơ sở giáo dục khác thực hiện chương tr ình giáo dục tiểu học (1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân...

Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 18/06/2019 | 04:06 | Lượt xem: 159
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã; - Ủy ban nhân dân cấp xã...

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 18/06/2019 | 04:05 | Lượt xem: 128
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (1). Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn...

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Ngày đăng 18/06/2019 | 04:04 | Lượt xem: 146
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (1). Trình tự thực hiện: - Sau thời hạn bị đình chỉ hoạt động giáo dục, tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu...

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Ngày đăng 18/06/2019 | 04:03 | Lượt xem: 168
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập ( theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). (1). Trình tự thực hiện: - Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo...

Thủ tục hành chính Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đứng tên thành lập)

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:40 | Lượt xem: 353
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã; -...

Thủ tục hành chính Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục để thành nhóm trẻ, lớp mẫu giáo mới

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:38 | Lượt xem: 332
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã; ...

Thủ tục hành chính Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Ngày đăng 12/04/2016 | 10:37 | Lượt xem: 201
* Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 3436
Total visited: 5646355