Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Ngày đăng 18/06/2019 | 04:03 | Lượt xem: 90

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

(1). Trình tự thực hiện:

- Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản;

- Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(2). Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại UBND cấp xã

(3). Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:Không quy định

(4). Thời hạn giải quyết:  Không quy định

(5). Đối tượng thực hiện: Cá nhân

(6). Cơ quan thực hiện:Ủy ban nhân dân cấp xã;

(7). Kết quả thực hiện:Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(8). Lệ phí:Không có.

(9). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không có.

(10). Yêu cầu, điều kiện: Không có

(11). Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Visitor Tracking

User Online: 3299
Total visited: 4397940