Trang chủ

GIỚI THIỆU CHUNG

Danh sách Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận
Ngày đăng 24/02/2010 | 12:00 | Lượt xem: 483

DANH SÁCH

Bí thư chi bộ phường Đằng Giang

 

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐỊA CHỈ

1

Nguyễn Phú Thuận

Bí thư An Đà Nội 1

2

Nguyễn Văn Vượng

Bí thư An Đà Nội 2

3

Ngô Thanh Viện

Bí thư An Đà Ngoại 1

4

Nguyễn Văn Nhương

Bí thư An Đà Ngoại 2

5

Đồng Xuân Lợi

Bí thư An Đà Phố 1

6

Bùi Tiến Nụ

Bí thư An Đà Phố 2

7

Đoàn Đắc Mật

Bí thư, Tổ trưởng DP TT An Đà 1

8

Nguyễn Thị Phương Hải

Bí thư, Tổ trưởng DP TT An Đà 2

9

Lê Xuân Mộc

Bí thư Đông Bắc 1

10

Vũ Thị Thùy

Bí thư, Tổ trưởng DP Đông Bắc 2

11

Vũ Quốc Ân

Bí thư Đông Chính 1

12

Nguyễn Quốc Đoàn

Bí thư Đông Chính 2

13

Trần Văn Tý

Bí thư Đông Chính 3

14

Vũ Trung Thực

Bí thư Đông Chính 4

15

Trần Quốc Tân

Bí thư Đông Hải 1

16

Vũ Trọng Lập

Bí thư Đông Hải 2

17

Đặng Duy Khéo

Bí thư Đông Hải 3

18

Đoàn Ngọc Đoàn

Bí thư Nam Sơn 1

19

Đỗ Huy Cương

Bí thư Nam Sơn 2

20

Phạm Ngọc Đức

Bí thư Nam Sơn 3

21

Cao Đức Chuyền

Bí thư Nam Sơn 4

22

Nguyễn Văn Lương

Bí thư Xóm Trung 1

23

Đỗ Thị Dinh

Bí thư Xóm Trung 2

24

Đào Thị Oanh

Bí thư Xóm Trung 3

25

Phạm Đức Khoái

Bí thư Xóm Trại 1

26

Phạm Văn Phụng

Bí thư Văn Cao 1

27

Vũ Ngọc Ước

Bí thư Văn Cao 2

28

Nguyễn Hữu Nam

Bí thư Văn Cao 3

29

Nguyễn Anh Tuấn

Bí thư Tổ 1 – Nam Pháp 1

30

Nguyễn Thị Lãng

Bí thư Tổ 2 – Nam Pháp 1

31

Nông Tuyết Mạc

Bí thư Tổ 3 – Nam Pháp 1

32

Đào Nguyên Hùng

Bí thư Tổ 4 – Nam Pháp 1

33

Vũ Văn Hảo

Bí thư Tổ 1 – Nam Pháp 2

34

Chu Tiến Lợi

Bí thư Tổ 2 – Nam Pháp 2

35

Nguyễn Văn Cao

Bí thư Tổ 3 – Nam Pháp 2

36

Đào Viết Nhật

Bí thư Tổ 4 – Nam Pháp 2

37

Trần Khương

Bí thư Tổ 5 – NP2

38

Đinh Ngọc Bôn

Bí thư Tổ 6 – NP2

39

Đào Thị Phượng

Bí thư Nam Pháp Phố 1

40

Lê Cảnh Chuân

Bí thư Nam Pháp Phố 2

41

Nguyễn Thị Phượng

Bí thư TT 3 tầng 1

42

Phạm Văn Hòa

Bí thư TT 3 tầng 2

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

Tổ trưởng dân phố phường Đằng Giang – Ngô Quyền

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐỊA CHỈ

1

Lê Văn Thanh

Tổ trưởng DP An Đà Nội 1

2

Nguyễn Văn Quỳ

Tổ trưởng DP An Đà Nội 2

3

Trần Mai Tuyết

Tổ trưởng DP An Đà Ngoại 1

4

Nguyễn Văn Nhương

Bí thư, Tổ trưởng DP An Đà Ngoại 2

5

Vũ Đức Hòe

Tổ trưởng DP An Đà Phố 1

6

Phạm Đình Bính

Tổ trưởng DP An Đà Phố 2

7

Nguyễn Thị Nhang

Tổ trưởng DP TT An Đà 1

8

Nguyễn Thị Minh Vượng

Tổ trưởng DP TT An Đà 2

9

Nguyễn Thế Lực

Tổ trưởng DP Đông Bắc 1

10

Vũ Thị Thùy

Bí thư, Tổ trưởng DP Đông Bắc 2

11

Nguyễn Đình Khiêm

Tổ trưởng DP Đông Chính 1

12

Nguyễn Danh Thu

Tổ trưởng DP Đông Chính 2

13

Phạm Thị Thanh Xuân

Tổ trưởng DP Đông Chính 3

14

Đào Đình Đồi

Tổ trưởng DP Đông Chính 4

15

Vũ Đức Báu

Tổ trưởng DP Đông Hải 1

16

Phan Thị Thư

Tổ trưởng DP Đông Hải 2

17

Nguyễn Công Tuấn

Tổ trưởng DP Đông Hải 3

18

Nguyễn Đình Hậu

Tổ trưởng DP Nam Sơn 1

19

Nguyễn Đức Điềm

Tổ trưởng DP Nam Sơn 2

20

Phạm Ngọc Đức

Bí thư, Tổ trưởng DP Nam Sơn 3

21

Lưu Văn Côn

Tổ trưởng DP Nam Sơn 4

22

Nguyễn Đình Minh

Tổ trưởng DP Xóm Trung 1

23

Phạm Bá Hà

Tổ trưởng DP Xóm Trung 2

24

Nguyễn Thế Cộng

Tổ trưởng DP Xóm Trung 3

25

Nguyễn Bá Hiệp

Tổ trưởng DP Xóm Trại 1

26

Vũ Đức Cường

Tổ trưởng DP Xóm Trại 2

27

Đinh Thị Đượng

Tổ trưởng DP Văn Cao 1

28

Trần Văn Tý

Tổ trưởng DP Văn Cao 2

29

Nguyễn Văn Vượng

Tổ trưởng DP Văn Cao 3

30

Nguyễn Đình Hân

Tổ trưởng DP Tổ 1 – Nam Pháp 1

31

Trần Tuấn Anh

Tổ trưởng DP Tổ 2 – Nam Pháp 1

32

Nguyễn T Bạch Tuyết

Tổ trưởng DP Tổ 3 – Nam Pháp 1

33

Nguyễn Văn Bền

Tổ trưởng DP Tổ 4 – Nam Pháp 1

34

Phạm Thị Hoài

Tổ trưởng DP Tổ 1 – Nam Pháp 2

35

Đặng Đình Hồng

Tổ trưởng DP Tổ 2 – Nam Pháp 2

36

Trần Văn Thịnh

Tổ trưởng DP Tổ 3 – Nam Pháp 2

37

Nguyễn Đức Chiến

Tổ trưởng DP Tổ 4 – Nam Pháp 2

38

Đàm Văn Dũng

Tổ trưởng DP Tổ 5 – NP2

39

Nguyễn Đức Cường

Tổ trưởng DP Tổ 6 – NP2

40

Nguyễn Hải Âu

Tổ trưởng DP Nam Pháp Phố 1

41

Vũ Huy Chuyên

Tổ trưởng DP Nam Pháp Phố 2

42

Nguyễn Thị Phượng

Tổ trưởng DP TT 3 tầng 1

43

 Bùi Văn Chí

Tổ trưởng DP TT 3 tầng 2

 

 

 

DANH SÁCH

Trưởng ban Công tác mặt trận phường Đằng Giang

 

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ - ĐỊA CHỈ

1

Vũ Đức Dần

TB CTMT  An Đà Nội 1

2

Nguyễn Bảo Trâm

TB CTMT An Đà Nội 2

3

Vũ Thị Kim Thoa

TB CTMTAn Đà Ngoại 1

4

Trần Thị Thiên Kim

TB CTMTAn Đà Ngoại 2

5

Đồng Xuân Lợi

TB CTMT An Đà Phố 1

6

Ngô Thị Kim Thủy

TB CTMT An Đà Phố 2

7

Vũ Thị Sen

TB CTMT TT An Đà 1

8

Phạm Minh Hải

TB CTMT TT An Đà 2

9

Hoàng Thị Hồng Hạnh

TB CTMT Đông Bắc 1

10

Phạm Xuân Sinh

TB CTMT Đông Bắc 2

11

Phạm Trọng Sinh

TB CTMT Đông Chính 1

12

Đoàn Thị Chúc

TB CTMT Đông Chính 2

13

Nguyễn Duy Lập

TB CTMT Đông Chính 3

14

Vũ Trung Thực

TB CTMT Đông Chính 4

15

Nguyễn Thị Ngà

TB CTMT Đông Hải 1

16

Vũ Văn Đồng

TB CTMT Đông Hải 2

17

Nguyễn Doãn Quyến

TB CTMT Đông Hải 3

18

Vũ Thị Kim Liên

TB CTMT Nam Sơn 1

19

Nguyễn Thị Toan

TB CTMT Nam Sơn 2

20

Đặng Xuân Thành

TB CTMT Nam Sơn 3

21

Phạm Phú Phái

TB CTMT Nam Sơn 4

22

Tô Thị Bích

TB CTMT Xóm Trung 1

23

Đinh Thị Khuyên

TB CTMT Xóm Trung 2

24

Triệu Thị Lự

TB CTMT Xóm Trung 3

25

Nguyễn Thị Chan

TB CTMT Xóm Trại 1

26

Vũ Thị Hồng

TB CTMT Xóm Trại 2

27

Nguyễn Thị Bích Thuỷ

TB CTMT Văn Cao 1

28

Phạm Lan Phương

TB CTMT Văn Cao 2

29

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

TB CTMT Văn Cao 3

30

Nguyễn T. Phương Loan

TB CTMT Tổ 1 – Nam Pháp 1

31

Ngô Thị Khánh Hoài

TB CTMT Tổ 2 – Nam Pháp 1

32

Vũ Thị Hương Kỷ

TB CTMT Tổ 3 – Nam Pháp 1

33

Đào Nguyên Hùng

TB CTMT Tổ 4 – Nam Pháp 1

34

Đào Đình Cường

TB CTMT Tổ 1 – Nam Pháp 2

35

Nguyễn Ngọc Hồi

TB CTMT Tổ 3 – Nam Pháp 2

36

Nguyễn Văn Phường

TB CTMT Tổ 2 – Nam Pháp 2

37

Lê Văn Sửu

TB CTMT Tổ 4 – Nam Pháp 2

38

Trần Thị Sáo

TB CTMT Tổ 5 – NP2

39

Đinh Ngọc Bôn

TB CTMT DP Tổ 6 – NP2

40

Phùng T Kim Nhung

TB CTMT Nam Pháp Phố 1

41

Vũ T Minh Chiến

TB CTMT Nam Pháp Phố 2

42

Vũ Thị Nga

TB CTMT TT 3 tầng 1

43

Đoàn Văn Bình

TB CTMT TT 3 tầng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Thống kê truy cập

Đang online: 1497
Tổng số truy cập: 7169911