Xuất bản thông tin

Ra mắt mô hình phân loại rác thải tại nguồn

Ngày đăng 28/07/2020 | 10:02 | Lượt xem: 26
Một số hình ảnh:

IMG_2106 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

IMG_2105 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 4

IMG_2104 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 4

IMG_2095 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

IMG_2093 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

IMG_2092 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 8

IMG_2089 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 7

Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 52, Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 26/07/2020 | 07:45 | Lượt xem: 23
Một số hình ảnh:  

IMG_2079 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

IMG_2078 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

IMG_2076 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

kl 25 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 3

kl 33 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

kl 29 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

kl 26 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 5

kl3 (Copy).jpg

Ngày đăng Lượt xem: 6