Trang chủ

Tin Phòng chống tham nhũng

Chưa chủ động, tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng
Ngày đăng 26/03/2016 | 08:55 | Lượt xem: 358

Đoàn công tác số 7 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng công bố Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN năm 2015 tại Bộ.

Theo đánh giá của Đoàn công tác, với 73 đơn vị trực thuộc, Bộ Xây dựng quản lý nhiều lĩnh vực, có ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng. Trong bối cảnh đó, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã xác định công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ công tác trọng tâm.  Các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và pháp luật về PCTN đã được Bộ Xây dựng cụ thể hóa bằng các văn bản quản lý phù hợp với đặc điểm của ngành xây dựng. Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được Bộ thực hiện quyết liệt, đạt kết quả tích cực như: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về PCTN; ban hành nhiều văn bản thuộc thẩm quyền và tham mưu cơ chế, chính sách pháp luật theo chức năng quản lý Nhà nước có tác dụng phòng ngừa tham nhũng; thanh tra, kiểm tra đạt kết quả tích cực. Nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Xây dựng về tầm quan trọng của công tác PCTN được nâng lên một bước.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn công tác cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN của Bộ Xây dựng như: Một số ít cơ quan, đơn vị trực thuộc chưa chủ động, tích cực trong việc thực hiện các giải pháp, phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, hoặc có làm nhưng thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng; chưa thực hiện tốt quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc kê khai, minh bạch tài sản thu thập tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ còn các tồn tại: Không lập phiếu giao nhận; kê khai thiếu đối tượng; công khai không đúng thời gian quy định; chưa phát hiện, xác minh, xử lý trường hợp nào kê khai không trung thực. Ngoài ra công tác tự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN ở các đơn vị chưa được kịp thời, chưa sâu, chưa thường xuyên, chưa phát hiện được tham nhũng; kết quả thanh tra, kiểm tra chưa tách được các sai phạm liên quan đến tham nhũng. Nhiều cơ quan, đơn vị và người đứng đầu qua tự kiểm tra, giám sát chưa phát hiện tham nhũng trong nội bộ; vai trò giám sát, phát hiện tham nhũng của ban thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị chưa được phát huy đầy đủ.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Đoàn công tác đề nghị Ban cán sự đảng và lãnh đạo Bộ Xây dựng chỉ đạo, khắc phục những hạn chế; kiên quyết thực hiện các giải pháp PCTN, nhất là giải pháp nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong PCTN; chỉ đạo công tác xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng, tập trung vào các lĩnh vực dễ có nguy cơ tiêu cực, tham nhũng như quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng; đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao liên quan đến công tác PCTN. Cùng với đó thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát chuyên đề PCTN có trọng tâm trọng điểm; thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các chế độ, định mức, tiêu chuẩn để kịp thời hoàn thiện, bổ sung đầy đủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh: "Tình hình chung ở một số đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hiện nay là chấp hành cơ chế, chính sách chưa nghiêm; trình độ quản trị doanh nghiệp còn yếu; chế độ hạch toán, kế toán có nhiều vấn đề; còn có doanh nghiệp cố ý làm trái quy định của pháp luật;... Vì vậy, Bộ Xây cần quản lý tốt doanh nghiệp trực thuộc".

(Theo phapluatxahoi.vn)

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2890
Tổng số truy cập: 4475438