Trang chủ

Thông báo

Kế hoạch Thực hiện Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2016
Ngày đăng 12/04/2016 | 03:18 | Lượt xem: 1966

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 và chủ đề năm "Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, UBND phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Pháp lệnh Thực hiện dân chủ trên địa bàn phường năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

            - Thông qua tuyên truyền  nội dung Pháp lệnh và các văn bản có liên quan đến thực hiện dân chủ cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ cho đội ngũ cán bộ, công chức phường và cán bộ tổ dân phố để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức công tâm, thạo việc, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà, sách nhiễu, góp phần đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính.

            - Tuyên truyền rộng rãi bằng mọi hình thức nội dung kế hoạch thực hiện dân chủ năm 2016 của quận, phường và các văn bản có liên quan để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân, động viên sức mạnh vật chất và tinh thần của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, tăng cường đoàn kết, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tạo điều kiện cho mọi tổ chức, công dân tiếp cận và thi hành nghiêm pháp luật; giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, Nhà nước và xã hội.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai Pháp lệnh dân chủ phải gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đồng thời gắn với việc tổ chức thực hiện Luật Chính quyền địa phương và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

            - Pháp lệnh phải được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, sâu rộng từ phường đến các tổ dân phố để từ đó mọi người dân thực hiện Pháp lệnh và các văn bản liên quan, tránh lối làm hình thức. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự tham gia phối hợp của các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, sự quản lý UBND phường.

            - Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, ý thức chính trị, quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Hình thức tuyên truyền

- Niêm yết công khai tại Trụ sở UBND phường, tổ dân phố.

- Tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, bảng tin, qua các hội nghị giao ban cán bộ Tổ dân phố, tuyên truyền rộng rãi tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn về việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở địa phương.

1.2. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để các tầng lớp nhân dân góp sức, góp trí xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức quán triệt nội dung của Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11, các văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh; tuyên truyền các quy định về thực hiện dân chủ, kế haochj thực hiện dân chủ của địa phương trong năm đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường, phân công trách nhiệm đối với các ngành, thành viên, các tổ chức đoàn thể tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Tuyên truyền, động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tốt dân chủ ở phường, thực hiện chủ đề năm 2016 "Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh" đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân không quan tâm hoặc có các hành vi cản trở việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở phường, các hành vi lợi dụng dân chủ làm mất trật tự an toàn xã hội.

2. Công tác chỉ đạo

a) Những nội dung công khai để nhân dân biết

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế đối với các phường còn sản xuất nông nghiệp; dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm của phường.

- Dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn.

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức phường trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân.

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu tư, tài trợ theo chương trình, dự án; các khoản huy động nhân dân đóng góp.

- Chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình thương, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới phường.

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức, của cán bộ Tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của phường mà chính quyền phường đưa ra lấy ý kiến nhân dân theo quy định.

- Đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền địa phương trực tiếp thu.

- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền phường trực tiếp thực hiện.

- Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền phường thấy cần thiết.

b) Những nội dung nhân dân bàn và quyết định

* Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp:

- Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi phường, khu dân cư do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

* Nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định:

- Quy ước của Tổ dân phố.

- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổ trưởng Tổ dân phố.

- Bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

c) Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định

- Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của phường.

- Dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư.

- Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến phường.

- Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thấy cần thiết.

d) Những nội dung nhân dân giám sát

Nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung của quy định này.

3. Phối hợp với các cấp, ngành

UBND phường chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn quận để tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ tại địa phương.

UBND phường phối hợp với UBMTTQVN phường và các tổ chức đoàn thể nhân dân thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và các tổ chức đoàn thể nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực hiện dân chủ của chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biên giáo dục pháp luật phường xây dựng kế hoạch tuyên truyền Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức phường và cán bộ chủ chốt Tổ dân phố.

2. Văn phòng UBND phường tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân chủ từ phường đến cơ sở, thường trực theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo với Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ phường; tham mưu xây dựng quy định thực hiện dân chủ tại phường.

3. Bộ phận văn hoá - xã hội tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và bảng tin ở các Tổ dân phố.

4. Đề nghị UBMTTQVN phường và các đoàn thể nhân dân triển khai thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn phường đến các thành viên của tổ chức mình, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các thành viên thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và giám sát việc thực hiện dân chủ ở địa phương. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực hiện dân chủ của chính quyền địa phương./.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1472
Tổng số truy cập: 7084628