Trang chủ

Thông báo

Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016
Ngày đăng 12/04/2016 | 03:29 | Lượt xem: 1832

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2016 của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016, Ủy ban nhân dân phường Đằng Giang xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Được sự quân tâm của chỉ đạo của lãnh đạo quận ủy, UBND quận Ngô Quyền và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy phường trong công tác phòng chống tham nhũng, UBND phường đã xây dựng cơ quan là một đơn vị trong sạch vững mạnh.

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng góp phần giữu vững ổn định chính trị - xã hội.

Xây dựng đội ngũ công chức, cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn giỏi, vững vàng: đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong thời kỳ đổi mới.

2. Yêu cầu

Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi, vi phạm tham nhũng của cán bộ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ công việc. Coi trọng công tác phòng ngừa là chính, tăng cường công tác giám sát và kiểm tra của các cơ quan chức năng nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nhiêm hành vi tham nhũng.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật PCTN; Luật bổ sung sửa đổi một số điều của Luật PCTN, các văn bản liên quan và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN.

II. NỘI DUNG

1.Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của UBND phường về phổ biến pháp luật về PCTN, gắn với cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuyên truyền tại 43 tổ dân phố, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban Tổ trưởng, Bí thư chi bộ, trong các buổi sinh hoạt đoàn thể để cán bộ và nhân dân cùng biết cùng làm và cùng bàn, kịp thời biểu dương các điển hình tốt, các kinh nghiệm hay, phê phán các hành vi tiêu cực tham nhũng với những hình thức phù hợp.

Các bộ phận, các đoàn thể chủ động phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về PCTN để nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và vai trò đồng thuận của công dân và xã hội trong công tác PCTN.

Tập trung vào các văn bản: Chương trình hành động số 19Ctr/TW ngày 6/12/2012 của thành ủy về thực hiện kết luận số 21/KT-TW của Trung ương 3 về tăng cường sự lãnh đạo  của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 18/3/2013 cảu UBND quận về thực hiện chương trình hành động số 19-Ctr/TW; Kế hoạch số 3867/KH-UBND ngày 05/6/2013 của UBND thành phố về thực hiện chức năng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PCTN.

2. Triền khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN:

Công khai minh bạch trong các hoạt động của bộ phận một cửa, lĩnh vuwch nhà đất, lao động thương binh xã hội, quận sự…, thực hiện chi trả lương qua tài khoản đối với các khoản chi trả từ nhân sách nhà nước.

Xây dựng và thực hiện các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao văn hóa công sở va văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức trong cơ quan.

Thực hiện việc ký cam kết  giữa cán bộ công chức với thủ trưởng đơn vị về thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 64/2007/QĐ-TTG ngày 10/5/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tặng quà và nộp lại quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ bộ, công chức.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức theo nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quân, tổ chức đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về công tác PCTN.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng thực hiện pháp luật về PCTN; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi không thực

hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác PCTN, hoặc thiếu trách nhiệm để xảy ra ra tham nhũng trong nội bộ đơn vị mình  theo nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 cuả Chính phủ, nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính, văn minh công sở, phong cách tiếp dân, ý thức kỷ luật của cán bộ khi tiếp dân.

Thường xuyên thực hiện việc rà soát, sủa đổi bổ sung, thay thế các văn bản trái với quy định của pháp luật, các văn bản có nội dung chồng chéo.

Hệ thống hóa các quy trình, thủ tục giải quyết công việc: rà soát đề nghị sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa" liên thông hiện đại tại quận và phường, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính, số điện thoại của lãnh đạo và cán bộ tại một cửa.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN.

Chú trọng việc kiểm tra các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, bám sát và đáp ứng các yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống tham nhũng và phát hiện điều tra, truy tố xét xử các vụ án tham nhũng; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với Đảng viên, cán bộ công chức vi phạm phòng chống tham nhũng, lãng phí.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Ủy ban nhân dân phường căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân quận xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2016 để triển khai tổ chức có hiệu quả; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN theo quy định gửi về thanh tra quận để báo cáo.

2. Bộ phận Tư pháp hộ tịch phường rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân phường ban hành, kịp thời sửa đổi các văn bản đã ban hành để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của TW và tình hình thực tiễn của địa phương; công tác công khai minh bạch bộ thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong địa bàn phường.

3. Bộ phận văn phòng phường tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường đẩy mạnh công tác công khai minh bạch trong công tác cán bộ, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức tại cơ quan mình.

Chủ trì phối hợp với các bộ phận: MTTQ phường, Công đoàn phường có liên quan trong việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác PCTN.

4. Bộ phận Tài chính kế toán: Hướng dẫn xây dựng và thực hiện các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn và quy chế công khai tài chính, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước. Thực hiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách; việc chi tiêu công nhất là mua sắm và đầu tư công; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện việc kê khai minh bạch tài sản, thu thập theo quy định

5. Đề nghị Chủ tịch MTTQ phường và các Đoàn thể chính trị tuyên truyền phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Quy định của Pháp luật về PCTN, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đến các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân; giám sát việc thực hiện Pháp luật tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tích cực việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố cáo hành vi tham nhũng.

Đề nghị các bộ phận, các ban ngành đoàn thể nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1543
Tổng số truy cập: 7084732