Trang chủ

Thông báo

Quy chế làm việc của cơ quan UBND phường Đằng Giang năm 2016
Ngày đăng 15/01/2016 | 09:50 | Lượt xem: 1552

I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác của cơ quan UBND phường Đằng Giang.

2. Cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc cơ quan UBND phường Đằng Giang (không bao gồm cán bộ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và những người hoạt động không chuyên trách) chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

II. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

1. Cơ quan UBND phường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò của tập thể, đề cao trách nhiệm của cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, công chức cơ quan UBND phường (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức), trong đó vai trò của Chủ tịch UBND phường là người chịu trách nhiệm chính; Mỗi cán bộ, công chức chịu trách nhiệm cá nhân về lĩnh vực được phân công.

2. Cán bộ, công chức phải chấp hành sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên, sự lãnh đạo của Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Giải quyết công việc của công dân và tổ chức theo đúng pháp luật, đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm; Bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả; Thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn quy định và chương trình, kế hoạch công tác.

4. Cán bộ, công chức phải sâu sát địa bàn, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, Từng bước đưa hoạt động của cơ quan UBND phường ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu xây dựng chính quyền phường vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

III. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Đối với UBND quận và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận

Cơ quan UBND phường chịu sự chỉ đạo của UBND quận, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước UBND quận và các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận theo quy định về chế độ thông tin báo cáo. Trong chỉ đạo, điều hành, khi gặp những vấn đề vượt quá thẩm quyền hoặc chưa được pháp luật quy định, Chủ tịch UBND phường phải báo cáo kịp thời để xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận.

Cơ quan UBND phường, cán bộ, công chức chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn phường; Có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo mục tiêu của thành phố và quận.

Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của các lĩnh vực công tác theo đúng chức danh cán bộ, công chức đã được UBND quận quyết định.

2. Đối với Đảng ủy phường

Cơ quan UBND phường chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy phường trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; sự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp trên.

Cơ quan UBND phường chủ động đề xuất với Đảng ủy phường phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và những vấn đề quan trọng khác ở địa phương.

3. Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân phường

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ công tác, chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; Tạo điều kiện cho các tổ chức này thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đồng thời chịu sự giám sát của tổ chức này theo quy định.

Định kỳ hàng tháng hoặc khi thấy cần thiết báo cáo về tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội ở địa phương và hoạt động của cơ quan UBND phường để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân biết; Phối hợp vận động, tổ chức các tầng lớp nhân dân chấp hành đúng đường lối, chính sách pháp luật và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân đối với Nhà nước.

4. Đối với Tổ dân phố

Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường có trách nhiệm nắm bắt tình hình các Tổ dân phố thuộc địa bàn được phân công phụ trách hoặc trực tiếp làm việc với các tổ chức ở Tổ dân phố để nghe phản ánh tình hình, kiến nghị và giải quyết các khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật. Mỗi công chức phường phải có trách nhiệm tham mưu, giúp Lãnh đạo UBND phường trong việc nắm bắt tình hình và tạo điều kiện cho các Tổ dân phố trên địa bàn hoạt động hiệu quả.

Tổ trưởng Tổ dân phố phải thường xuyên liên hệ với cơ quan UBND phường để nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên và của UBND phường; Tổ chức triển khai thực hiện tại Tổ dân phố.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ông Trần Thắng Lợi - Chủ tịch UBND phường

Lãnh đạo, phân công công tác các thành viên UBND phường, cán bộ chuyên môn thuộc UBND phường; Chỉ đạo, điều hành mọi công việc của UBND phường; Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 127 Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003.

Phụ trách kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột xuất quan trọng.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch đô thị; Đầu tư xây dựng cơ bản; Công tác tổ chức cán bộ; Tài chính ngân sách; Công an; Quân sự; Tư pháp - Hộ tịch.

Ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND phường và thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường  theo quy định của pháp luật.

Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý điều hành bộ máy hành chính phường hoạt động có hiệu quả; Ngăn ngừa đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực của cán bộ công chức; Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của các Tổ dân phố; Tiếp dân, xem xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.

Báo cáo công tác và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của UBND phường với Quận ủy, UBND quận, BCH Đảng bộ phường; Triệu tập chủ toạ các phiên họp của UBND phường; Thực hiện việc bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công chức phường theo sự  phân cấp quản lý.

Thường xuyên trao đổi công tác với UBMTTQ và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ; Nghiên cứu, tiếp thu giải quyết các đề xuất, kiến nghị của UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, tạo mọi điều kiện để UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội hoạt động có hiệu quả.

2. Ông Trần Phương - Phó chủ tịch UBND phường

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kinh tế - quản lý đô thị, cải cách hành chính; công nghệ thông tin; Thay mặt UBND phường triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những văn bản của chính quyền cấp trên, các quy định của UBND phường về những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - quản lý đô thị, cải cách hành chính.

Kiểm tra, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp quản lý, tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh - dịch vụ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, Trật tự an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, quản lý thú y, quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy nổ.

Được Chủ tịch UBND phường uỷ quyền giải quyết đơn thư; ký một số văn bản của UBND phường và những công việc do Chủ tịch UBND phường uỷ quyền khi Chủ tịch UBND phường đi vắng; Ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế - quản lý đô thị; Ký các văn bản liên quan tới lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Trực tiếp phụ trách Tổ Quản lý đô thị phường; chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND phường về mọi hoạt động của Tổ Quản lý đô thị phường.

Phụ trách hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Tổ dân phố: Văn Cao, Nam Pháp Phố, Nam Pháp I, Nam Pháp II, Tập thể 3 tầng Nam Pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả công tác về lĩnh vực được phân công phụ trách theo tuần/tháng/quý/năm bằng văn bản trước tập thể UBND phường, Chủ tịch UBND phường.

3. Bà Trần Thị Thu Quỳnh - Phó chủ tịch UBND phường

Trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hoá - xã hội. Thay mặt UBND phường triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những văn bản của chính quyền cấp trên, các quy định của UBND phường về những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình và trẻ em; giáo dục - đào tạo, tôn giáo tín ngưỡng, lao động - thương binh và xã hội.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và đề xuất các biện pháp quản lý, tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm về các lĩnh vực: văn hoá - thông tin, thể dục thể thao, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình và trẻ em, giáo dục - đào tạo; tôn giáo tín ngưỡng; lao động - thương binh và xã hội, hoạt động của phòng "Một cửa", nội vụ cơ quan, các nguồn vốn vay và cho vay.

Được Chủ tịch UBND phường uỷ quyền ký một số văn bản của UBND phường và những công việc do Chủ tịch UBND phường uỷ quyền khi Chủ tịch UBND phường đi vắng; Ký các quyết định xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hoá - xã hội; Ký các văn bản liên quan tới lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Phụ trách, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Tổ dân phố: An Đà Phố, An Đà Nội, An Đà Ngoại, Đông Bắc, Tập thể An Đà trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả công tác về lĩnh vực được phân công phụ trách theo tuần/tháng/quý/năm bằng văn bản trước tập thể UBND phường, Chủ tịch UBND phường.

4. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Chỉ huy Trưởng quân sự

Tham mưu, đề xuất với UBND phường, Chủ tịch UBND phường về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị theo quy định của pháp luật, thực hiện các công tác động viên, tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội; Giáo dục toàn dân về ý thức quốc phòng - quân sự, thực hiện thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Quản lý vũ khí trang bị; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng - quân sự địa phương.

Phụ trách hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Tổ dân phố: Nam Sơn, Đông Hải, Đông Chính, Xóm Trung, Xóm Trại trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo kết quả công tác về lĩnh vực được phân công phụ trách theo tuần/tháng/quý/năm bằng văn bản trước tập thể UBND phường, Chủ tịch UBND phường.

5. Bà Trần Thị Minh Hoà (1986): Công chức Văn phòng - Thống kê

Xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc của UBND phường, của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND phường; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phường; Quản lý, đảm bảo liên thông hệ thống mạng nội bộ và liên thông phường - quận; Cải cách hành chính; Công nghệ thông tin và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - 9001:2008; Quản lý chứng thư số của phường; Giúp UBND phường, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND phường kiểm tra, đôn đốc các cán bộ chuyên môn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; Tiếp khách của UBND phường.

6. Bà Lê Thị Ninh Nhâm: Công chức Tài chính - Kế toán

Quản lý dấu Quốc huy UBND phường, dấu chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND phường; Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các công việc của UBND phường; Tổ trưởng tổ ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

7. Bà Trần Thị Minh Hòa (1965): Công chức Văn phòng - Thống kê

Quản lý công văn đi, đến; Lập hồ sơ lưu trữ theo chế độ bảo mật; Theo dõi, đôn đốc, lập biểu điều tra, báo cáo, thống kê hàng năm; Theo dõi biến động số lượng, chất lượng cán bộ công chức, người lao động UBND phường; Kiểm tra, đôn đốc thu các khoản thu đóng góp nghĩa vụ, tự nguyện trong nhân dân; Chi trả tiền hưu cán bộ xã và phụ cấp bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, ban bảo vệ dân phố.

8. Bà Phạm Thị Tuyết: Công chức Tài Chính - Kế toán

Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của phường; Quản lý hồ sơ, thanh quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định; Tham mưu khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật; Chi tiền theo lệnh chuẩn chi; Theo dõi quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất, nhập quỹ; Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định.

9. Bà Nguyễn Thị Thúy: Công chức Văn phòng - Thống kê

Quản lý biên lai ấn chỉ; Quản lý tài sản công của phường; Kế toán thu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính. Tham mưu giúp UBND thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

10. Bà Nguyễn Minh Khuyến: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Rà soát thể thức, nội dung các văn bản của UBND phường; Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ, thẩm quyền cụ thể được phân cấp quản lý; Thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật; Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp ở phường; Đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật (phối hợp với cán bộ địa chính - xây dựng phường); Rà soát các thủ tục hành chính; Quản lý hồ sơ tài liệu Tư pháp - Hộ tịch, thực hiện chế độ báo cáo công tác theo quy định.

11. Bà Trần Thị Phương Thảo: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện việc chứng thực đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định; Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật, Pháp lệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; Xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật.

12. Bà Vũ Thị Việt Hoa: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Phối hợp, hướng dẫn hoạt động đối với tổ hoà giải ở Tổ dân phố; Sơ kết, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND phường và cơ quan tư pháp cấp trên; Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan về công tác thi hành án và quyết định việc giáo dục tại phường; Tiếp dân, nhận đơn từ khiếu nại, tố cáo của công dân chuyển đến các Phó chủ tịch UBND phường giải quyết theo lĩnh vực phân công phụ trách hoặc hướng dẫn lên cấp có thẩm quyền giải quyết; Quản lý đê điều, công tác thú y, các hộ kinh doanh, sản xuất dịch vụ cá thể, đại lý xổ số kiến thiết.

13. Ông Đinh Công Hiền: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường

Quản lý, lập sổ địa chính, sổ mục kê, thống kê và trên phần mềm Elis đối với chủ sử dụng đất, các quỹ đất trên địa bàn; Hướng dẫn thủ tục thẩm tra, xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký sử dụng đất, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất theo quy định của pháp luật; Phối hợp với cơ quan chuyên môn đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính và xác minh nguồn gốc đất để phục vụ công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đền bù, giải phóng mặt bằng; Thu thập tài liệu, số liệu về số lượng, chất lượng đất đai; Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai; Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các mốc chỉ giới.

Phụ trách địa bàn các tổ dân phố: An Đà Phố, An Đà Ngoại, An Đà Nội, Đông Bắc, Tập thể An Đà; Thường xuyên phối hợp kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng đô thị và môi trường để kiến nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật.

14. Ông Trần Mạnh Hùng: Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường

Quản lý, lập sổ toàn bộ các loại dự án quy hoạch phát triển đô thị; Hướng dẫn thủ tục thẩm tra, xác nhận cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp phép xây dựng nhà ở theo quy định của pháp luật; Phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc quản lý, quy hoạch đô thị và tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về quy hoạch, xây dựng đô thị; Đề xuất và quản lý, theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình phúc lợi.

Phụ trách địa bàn các tổ dân phố: Nam Sơn, Đông Hải, Đông Chính, Xóm Trung, Xóm Trại, Văn Cao; Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự đô thị và môi trường để kiến nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật.

15. Ông Nguyễn Phong Linh: Lao động hợp đồng phụ trách lĩnh vực Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường

Phụ trách Trật tự đường hè, An toàn giao thông và Vệ sinh môi trường, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Tổ Quản lý đô thị và các cộng tác viên Quản lý đô thị; Phối hợp tổ chức đảm bảo trật tự đường hè, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị; Quản lý, lập sổ hồ sơ các tuyến đường kiểu mẫu.

Phụ trách địa bàn các tổ dân phố: Nam Pháp Phố, Nam pháp I, Nam Pháp II, Tập thể 3 tầng Nam Pháp; Thường xuyên kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự đô thị và môi trường, đê và hành lang đê để kiến nghị UBND phường xử lý theo quy định của pháp luật.

16. Ông Nguyễn Đức Dũng: Công chức Văn hoá - Xã hội

Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương; Tham mưu tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh, điểm vui chơi, giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truỵ dưới hình thức; Tổ chức vận động thu hút các nguồn lực xã hội nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, bảo tồn phát triển vệ các di tích lịch sử văn hóa, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương.

17. Bà Bùi Thị Thanh Hải: Công chức Văn hoá - Xã hội

Lập chương trình, kế hoạch công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; Quản lý và thực hiện việc chi trả chế độ chính sách gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; Phối hợp trong việc chăm sóc, giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; Quản lý phần mộ liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng của phường tại nghĩa trang liệt sỹ quận Ngô Quyền; Thủ quỹ UBND phường.

18. Bà Bùi Thị Thanh Tâm: Công chức Văn hoá - Xã hội

Quản lý và phối hợp với Bưu điện Hải Phòng thực hiện chi trả chế độ chính sách đối tượng hưởng Bảo hiểm xã hội; Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người được hưởng Bảo hiểm xã hội trình UBND phường giải quyết theo thẩm quyền; Thu, nộp Bảo hiểm xã hội y tế tự nguyện; Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện việc uỷ quyền chi trả tiền cho các đối tượng hưởng Bảo hiểm xã hội; Lập chương trình, kế hoạch công tác lao động và xã hội; Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; Quản lý, nắm số lượng và tình hình các đối tượng hưởng chính sách lao động và xã hội; Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người được hưởng chính sách lao động và xã hội trình UBND phường giải quyết theo thẩm quyền và theo dõi đôn đốc việc thực hiện chính sách các đối tượng lao động và xã hội; Phối hợp chăm sóc, giúp đỡ trẻ em, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội. Tham mưu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

19. Ông Bùi Hoài Nam: Chỉ huy phó quân sự

Đăng ký, quản lý lực lượng dân quân, tự vệ; Xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động tác chiến trị an của lực lượng dân quân, tự vệ; Thực hiện các chế độ chính sách đối với dân quân, tự vệ.

20. Tổ quản lý đô thị (Có quyết định và phân công quyền hạn, nhiệm vụ kèm theo)

Việc phân công các thành viên UBND phường, các cán bộ chuyên môn UBND phường trong quá trình thực hiện xét thấy cần thiết tiếp tục được điều chỉnh, phân công lại cho phù hợp theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế.

V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Chế độ hội họp

- Thực hiện chế độ giao ban vào sáng thứ hai hàng tuần.

- Hàng tháng, họp cơ quan UBND phường một lần từ ngày 20 - 25 của tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng tiếp theo, đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước và nhiệm vụ mới phải thực hiện.

- Hàng quý, 06 tháng và cuối năm, cơ quan UBND phường có báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

- Cơ quan UBND phường có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp bách theo yêu cầu của Đảng ủy, UBND phường hoặc cơ quan Nhà nước cấp trên.

2. Chế độ làm việc

- Cán bộ, công chức đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể và phải đeo thẻ công chức khi thực hiện nhiệm vụ.

- Cán bộ, công chức phải nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan UBND phường; tận tụy với công vụ; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc làm việc theo quy định; có thái độ lịch sự, khiêm tốn với tổ chức và công dân đến liên hệ công tác; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của Lãnh đạo UBND phường.

- Cán bộ, công chức phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm; thực hành tiết kiệm và tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Duy trì nghiêm túc: chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; chế độ kiểm tra, hướng dẫn tổ dân phố; chế độ sinh hoạt, hội họp của cơ quan.

- Cán bộ, công chức có quan hệ bình đẳng trong công tác và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về lĩnh vực được phân công. Trong trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chủ động bố trí thời gian và đề xuất phương án hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Trách nhiệm của người đứng đầu

- Chủ tịch UBND phường thực hiện đúng chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan trong thi hành nhiệm vụ, công vụ theo Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan đúng quy định.

- Phó Chủ tịch UBND phường giúp Chủ tịch UBND phường, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Nếu Chủ tịch UBND phường đi vắng thì Phó Chủ tịch UBND phường điều hành hoạt động của cơ quan khi có ủy quyền của Chủ tịch.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hàng năm, cán bộ, công chức phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác cá nhân trên cơ sở công tác chung của cơ quan để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian quy định.

- Quy chế này là cơ sở để Chủ tịch UBND phường điều hành, quản lý cơ quan; là căn cứ để Chủ tịch UBND phường giao nhiệm vụ và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức.

- Tất cả cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa phù hợp hoặc vấn đề mới phát sinh thì cơ quan UBND phường sẽ nghiên cứu để bổ sung kịp thời./.

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1416
Tổng số truy cập: 7084560