Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội

Thủ tục “Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:52 | Lượt xem: 11012
Thủ tục "Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi" * Trình tự, thời hạn thực hiện: + Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực...

Thủ tục “Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:52 | Lượt xem: 11322
Thủ tục "Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ" * Trình tự thực hiện:  + Bước 1: Thân nhân liệt sĩ gửi đơn đề nghị di chuyển...

Thủ tục “Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:51 | Lượt xem: 27659
Thủ tục " Xác định , xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật " * Trình tự, thời gian thực hiện. + Bước 1: Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật,...

Thủ tục “Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:50 | Lượt xem: 22987
Thủ tục " Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật " Trong trường hợp: - Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được - Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên - Mất Giấy xác...

Thủ tục “Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:49 | Lượt xem: 8818
Thủ tục " Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở" * Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh...

Thủ tục “Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:48 | Lượt xem: 8455
Thủ tục "T rợ giúp xã hội đột xuất về h ỗ trợ chi phí mai táng " * Trình tự thực hiện và thời hạn giải quyết: - Bước 1: Khi có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn,...

Thủ tục: “Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:47 | Lượt xem: 8325
Thủ tục: "Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo...

Thủ tục: “Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:46 | Lượt xem: 7778
Thủ tục: "Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm" * Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ...

Thủ tục “Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:44 | Lượt xem: 7235
Thủ tục "Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm" * Trình tự thực hiện Bước 1: Hộ gia đình trên địa bàn thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do địa phương đang...

Thủ tục “Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:41 | Lượt xem: 7557
Thủ tục "Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn" * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đứng đầu cơ sở nộp 01 bộ hồ sơ theo quy...

Thủ tục: “Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:40 | Lượt xem: 7174
Thủ tục: " Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình ". * Trình tự, thời gian thực hiện: - Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người...

Thủ tục: “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:39 | Lượt xem: 6921
Thủ tục: " Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng " * Trình tự, thời gian thực hiện: - Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma...

Thủ tục: “Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:38 | Lượt xem: 6947
Thủ tục: " Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng ". * Trình tự, thời gian thực hiện: - Bước 1: Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng...

Thủ tục: “Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:38 | Lượt xem: 6773
Thủ tục: " Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng ". * Trình tự, thời gian thực hiện: - Bước 1: Người phải chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng...

Thủ tục “Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:37 | Lượt xem: 6171
Thủ tục " Phê duy ệ t k ế ho ạ ch h ỗ tr ợ , can thi ệ p đ ố i v ớ i tr ẻ em b ị xâm h ạ i ho ặ c có nguy c ơ b ị b ạ o l ự c, bóc l ộ t, b ỏ r ơ i...

Thủ tục “Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:36 | Lượt xem: 134
Thủ tục " Đăng ký n h ậ n chăm sóc thay th ế cho tr ẻ em đ ố i v ớ i cá nhân, ng ườ i đ ạ i di ệ n gia đình nh ậ n chăm sóc thay th ế không ph ả i là ng ườ i thân...

Thủ tục “Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:35 | Lượt xem: 129
Thủ tục "Thông báo nh ậ n chăm sóc thay th ế cho tr ẻ em đ ố i v ớ i cá nhân, ng ườ i đ ạ i di ệ n gia đình nh ậ n chăm sóc thay th ế là ng ườ i thân thích c ủ a tr...

Thủ tục: “Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:34 | Lượt xem: 186
Thủ tục: " Chuy ể n tr ẻ em đang đ ượ c ch ăm sóc thay th ế t ạ i c ơ s ở tr ợ giúp xã h ộ i đ ế n cá nhân, gia đình nh ậ n chăm sóc thay th ế" * Trình t ự ...

Thủ tục: “Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em”.

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:32 | Lượt xem: 180
Thủ tục: "Áp d ụ ng các bi ệ n pháp can thi ệ p kh ẩ n c ấ p ho ặ c t ạ m th ờ i cách ly tr ẻ em kh ỏ i môi tr ườ ng ho ặ c ng ườ i gây t ổ n h ạ i cho tr ẻ em" ...

Thủ tục: “Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em”

Ngày đăng 20/06/2019 | 11:29 | Lượt xem: 122
Thủ tục:   "Ch ấ m d ứ t vi ệ c chăm sóc thay th ế cho tr ẻ em" * Trình t ự th ự c hi ệ n: a) Đối với trường hợp chấm dứt việc chăm sóc thay thế...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1459
Tổng số truy cập: 7170042