Trang chủ

TTHC Lĩnh vực Nội vụ

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:44 | Lượt xem: 221
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực thuộc. Bước 2....

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:43 | Lượt xem: 274
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị trực...

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:42 | Lượt xem: 229
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn...

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:41 | Lượt xem: 120
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị...

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:41 | Lượt xem: 119
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị * Trình tự thực hiện Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng tiếp nhận đề nghị khen thưởng của...

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:40 | Lượt xem: 170
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc * Trình tự thực hiện: Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm...

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:39 | Lượt xem: 148
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung * Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập...

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:38 | Lượt xem: 144
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ...

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:37 | Lượt xem: 151
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đề...

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:36 | Lượt xem: 132
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện...

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:35 | Lượt xem: 200
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã * Trình tự thực hiện: Chậm nhất là 20 ngày trước khi diễn ra hoạt động tôn...

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:34 | Lượt xem: 159
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã * Trình tự thực hiện: Tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một...

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:33 | Lượt xem: 189
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện...

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:31 | Lượt xem: 124
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký bổ sung hoạt động tín...

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Ngày đăng 18/06/2019 | 02:20 | Lượt xem: 122
Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng * Trình tự thực hiện: - Bước 1: Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng có trách nhiệm gửi văn bản đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã...

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1612
Tổng số truy cập: 7169966